MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Holmen, magasinbygning

Hjem
Projekter
Holmen, magasinbygning
MB Projekt ApS deltog i arbejdet med renovering af de gamle magasinbygninger på Holmen i København, hvor der blev foretaget fugtstandsning i op til 1 meter tykke mure. Her følger en beskrivelse af nogle af problemstillingerne og de dertil anvendte løsninger:


Holmens historie

Siden 1995, hvor flåden flyttede fra Holmen, har området gennemgået en stor forvandling, og det kendte København kan ses fra nye vinkler på tværs af havnen. Nogle af magasinerne er blevet sat i stand og indrettet til boliger, hvorfra de nye beboere kan nyde den storslåede udsigt over havnen, Amaliehavens springvand og profilen af Amalienborg og Marmorkirken, samt det nye operahus. På Frederiksholm drejer dette sig om henholdsvis Nordre og Søndre Hovedmagasin opført i perioden 1767-72.


Fra gammel tid har København ikke alene været landets største havn, men også fra starten af 1600-tallet huset flådens største base. Det var ikke tilfældigt, idet København lå placeret ved den mest anvendte gennemsejling mellem Nord- & Østersøen og Øresund, og var, og er, et afmærket farvand med dybde til selv de største skibe.
I 1692 stod de første værksteds- & magasinbygninger på Nyholm færdige. Den store Nordiske Krig og den efterfølgende økonomiske afmatning medførte et midlertidigt stop for udviklingen af området og først i slutningen af 1720'erne blev der igen fundet midler til at fortsætte byggeriet.

Billeder fra det gamle Holmen, hvor der er mange bygninger med bevaringsværdige detaljer.

Fra det bevarede tegningsmateriale vides det, at de fleste bygninger var grundmurede og at værkstedsbygningerne havde fine arkitektoniske detaljer. På Nyholm er beviserne håndgribelige. Her findes den dag i dag, en række af de bygninger, som blev opført kort efter den store Nordiske Krig. Et udtryk for byggeriets kvalitet og soliditet. Det er de bygninger der i de seneste par år er blevet renoveret til boliger og libertitle erhverv.


Problemstilling

Efter flådens flytning fra Holmen i 1995 har der været mange interessante opgaver med ombygning og istandsættelse af de gamle bygninger og infrastruktur. MB Projekt ApS har deltaget ved mange af de opgaver, hvor en af de mest interessante er standsning af opstigende fugt.
Da det meste af Holmen er bygget på opfyld er undergrunden meget vandførende. Det har medført store fugtproblemer i flere bygninger med dybtliggende fundamenter. Det skal bemærkes, at vandspejlet i kanalen ud til Københavns Havn kun ligger ca. 1,5 meter under terræn.

I efteråret 1999 blev vi bedt om at hjælpe med at standse opstigende fugt i det gamle Søndre Magasin, der er beliggende på Frederiksholm. Bygningen skulle ombygges til luksuslejligheder. Søndre Magasin er et murstensbyggeri uden fungerende fugtmembran imod fundamenterne. I den nederste etage er der i begge facader 28 porte med 27 sektioner murværk imellem. Bortset fra døråbningerne er gavlene og de mellemste tværgående mure massive. Murenes tykkelse og beskaffenhed gjorde, at det var en opgave, som ingen andre adspurgte firmaer turde binde an med. Forholdene fremgår af de to nedenstående illustrationer.Løsning

En horisontal spærre af CRISIN® 76 blev etableret med trykløs injektion. Den blev kombineret med en vertikal spærre af NB Tætningssvumme 1 grå. Begge produkter er fra KÖSTER Bauchemie AG.
I forhold til alle andre produkter besidder CRISIN® 76 en række unikke egenskaber:
  • det suger sig selv ind i murværket via kapillarerne
  • det virker i både vådt og tørt murværk
  • det er ikke afhængigt af tilstedeværelsen af forskellige stitlee

Den horisontale spærre er en kemisk spærring i hele murens tværsnit. Der bores en række huller vandret ind i fugerne, med en afstand der er tilpasset murens tykkelse. Via en kapillarstav i hvert hul, suges CRISIN® 76 ind i murværkets kapillarer. CRISIN® 76 er i flasker, hvor mængden er nøje doseret til fyldning af kapillarerne omkring hvert hul. CRISIN® 76 trænger herefter ind alle steder, hvor vand kan trænge ind.
Den vertikale spærre er en forsegling af murværket, dels som spærring af området mellem gulvet og den horisontale spærre, dels som værn imod, at den resterende fugt i murværket skal nedbryde nye belægninger på muren.
En detaljeret beskrivelse af disse forhold findes i temasiderne Virkning med vinkler og Fugt i kældre og murværk.


Bestemmelse af fugtindhold

For at gå ind i denne store opgave forlangte vi, at løsningens effektivitet først blev dokumenteret ved et prøvefelt i fuld skala. Som det første blev der fra murværket udtaget en prøve til måling af fugtindholdet. Det blev på AEC Laboratoriet målt til 21 vægt-%. Den var altså helt vandmættet.

Herefter blev fugtniveauet målt hele vejen rundt i bygningen ca. 100 mm over jordniveau, dér hvor den horisontale spærre skulle placeres. Målingerne varierede mellem 10 og 68 enheder, hvor 12-15 er en normalt tør væg.Opstilling af prøvefelt

For at gøre den horisontale spærre effektiv, blev der lavet en plan for borearbejdet. Af fredningshensyn måtte der ikke bores i de udvendige nederste kalksandsten, så alle huller blev boret indefra. Der blev også taget hensyn til, at der kun skulle bruges én flaske CRISIN® 76 pr. hul. På nedenstående billeder ses placeringen af borehullerne.

Ved borearbejdet kunne det mange steder ses og mærkes, at muren var våd, idet der ikke kom borestøv ud, men en klæg, pastaagtig masse. Desuden kunne der mærkes mange hulrum. Her kom det patenterede system med kapillarstave til sin ret, idet de kunne føre væsken forbi hulrummene.
Alle huller blev renset med trykluft og støvsuger. Enkelte måtte bores efter, for at fjerne nedfald i hulrummene. De længste kapillarstave var 750 mm og da stavene af hensyn til korrekt montering af flaskevinklerne skulle stikke 50-80 mm ud af væggen, måtte der ske en tilpasning ved de fleste huller. Det gøres ved at støde stavene sammen i forlængelse af hinanden.
Sammen med kapillarstavene blev flaskevinklerne isat, og staven klemmes ned i bunden af vinklens forrådskammer. For at væsken ikke skulle løbe ud ved siden af kapillarstavene, blev der dels forvandet i flaskevinklerne (kapillarstavene svulmer op), og dels blev der svummet omkring flaskevinklerne med NB Tætningssvumme I grå. Den blev påført som forsegling af det nederste af muren. Via forrådskammeret i flaskevinklen suges CRISIN® 76 op i kapillarstaven, der skaber den trykløse injektion.

Når flaskerne var monteret skulle de sidde i mindst 24 timer. Efter 72 timer forventedes det at muren ikke kunne suge mere, og flaskerne blev taget ned. Mange flasker var helt tomme. Der var enkelte næsten fyldte flasker, hvilket ikke er usædvanligt, f.eks. ved hårdtbrændte sten.Kontrol af fugtprofil


På prøvefeltet blev der i 4 lodrette linier
målt i hvert 3. skifte.
Herved fremkom der et fugtprofil
for muren i hver af de 4 linier.
Efter 2 uger var der en synlig tendens
til fugtreduktion.
Efter 5 uger var effekten tydelig.Søndre Magasin (bygning 75)

På basis af prøvefeltet ønskede bygherren, at der blev etableret en horisontal spærre med CRISIN® 76 i alle vægge. Inden arbejdet startede, blev alle vægge renset ved sandblæsning, helt op til loftet og herefter imprægneret med KÖSTER Anti-Sulfat. På indervæggene blev der etableret en vertikal spærre af KÖSTER NB Elastik og KÖSTER Polysil® TG 500, i 0,3 meters højde, så der blev spærret for den fugt der stadig kunne komme op til spærren af CRISIN® 76. Herved kunne det undgås, at fugten fik direkte adgang ind under de nye gulve, der blev placeret 0,3 meter over det gamle betongulv.
Bygning 75 længde 145 m, bredde 14 m
Huller ø 14 mm 2.842 stk.
Boring 1,6 km huller i dybderne 390 til 700 mm
CRISIN® 76 2.900 flasker
Anti-Sulfat 180 kg
Polysil® 50 kg
NB Tætningssvumme 1 grå 900 kgTorpedoværksted (bygning 47)

Denne bygning ligger endnu tættere på vandet, end Søndre Magasin. Bygningen er nu indrettet til et IT-firma, hvorfor der her skulle beskyttes effektivt imod fugt. Opgaven var mere kompliceret, idet murene er med tykkelser fra 250 til 1.000 mm, som det anes på nedenstående billede til venstre. Endvidere var der mange huller i murene der først skulle repareres. I den sydlige ende var der desuden steder med kraftige udslag af stitlee.

Efter afrensning af væggene blev alle reparationer udført med PAGEL Reparationssystem MS. I det område hvor der var salte, skulle der indrettes varme- & teknikrum, hvorfor bygherren ikke ville have en fugtspærre der. På resten af bygningen blev der så brugt CRISIN® 76 til en horisontal spærre, mens NB Tætningssvumme I grå og Polysil® blev brugt til en vertikal spærre. Da murene udelukkende var opbygget af teglsten, blev der boret både udefra og indefra i de mure der var 1.000 mm tykke. I alle de øvrige mure blev der kun boret fra én side.

Bygning 47 længde 85 m, bredde 13 m
Huller ø14 mm 2.668 stk.
Boring 1,58 km huller i dybderne 200 til 1.000 mm
CRISIN® 76 2.700 flasker
NB Tætningssvumme I grå 500 kg


Øvrige produkter

I tilslutning til fugtstandsningerne er der udført andre arbejder med følgende produkter:
SB Hæfteemulsion
Støbemørtel V1/50
Understopningsmørtel V14/80
Reparationsmørtel M10 I perioden 2001- 2004 erstattet af Reparationsmørtel MH20
Flydestøb V40


Efterskrift

Omkring 6 måneder efter ibrugtagning af muren mellem teknikrummene og kontorlokalerne var der i Torpedoværkstedet fugtskjolder på væggene i op til 1 meters højde, og der lugtede muggent. Da det var én af de mure der ikke var behandlet i første omgang, blev den istandsat efter samme metode som ved de øvrige mure. Samtidig blev det tidligere arbejde nøje gennemgået, uden at der blev konstateret fugtproblemer. Det var tilfredsstillende at konstatere, at vandet kunne passere hele vejen under bygningen og først blive synlig netop på det sted hvor arbejdet med CRISIN® 76 var afsluttet.
Siden 2015 har CRISIN 76® været erstattet af den nye variant; Crisin 76 Koncentrat.

I øvrigt findes informationer om følgende projekter:

MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma