MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Strandmøllebroen

Hjem
Projekter
Strandmøllebroen
"Ny Strandmøllebro", der i daglig tale blot kaldes Strandmøllebroen, blev indviet i 1980 som erstatning for en tidligere træbro. Den ligger i udkanten af Jægersborg Dyrehave, mellem Klampenborg og Skodsborg. Broen fører Kystbanens togtrafik henover Mølleåen, der ved normal vandstand løber 9,25 meter under brodækkets underside.
Renoveringen af Strandmøllebroen var speciel, idet togskinnerne er fastgjort direkte på brodækket, og ikke til træ- eller betonsveller på grus og skærver som det ellers er normen. Efter renoveringen hen over foråret og sommeren 2007, kører togene også på denne strækning af Kystbanen med 120 km/t.

Forberedelse

Som ved alle andre store anlægs- & renoveringsopgaver, var renoveringen af Strandmøllebroen længe undervejs. Allerede i 2001 fik MB Projekt ApS de første henvendelser om produkttyper og metoder. I 2005 fik vi forespørgsler på levering af specialmørtel til brodækket, nærmere bestemt PAGEL Hurtigmørtel R20. Da JORTON A/S, som var Banedanmarks entreprenør på projektet, skulle optimere udførelsen, slækkedes kravet til materialets hærdetid. Derved kunne den hurtige styrkeudvikling for R20 ikke give optimal udnyttelse over det store område i forhold til prisen. Da JORTON ofte anvender specialmørtler fra vores producent PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG, blev vi bedt om at udvikle et produkt, specielt egnet til netop denne nye situation. Da vi således fra planlægningens start var inddraget i projektet, gav det tid til og mulighed for at fremstille et produkt, hvis egenskaber både opfyldte de tekniske krav, samt optimerede såvel arbejdsressourcer som den tid der var til rådighed.
For at afprøve tidsforbruget og identificere eventuelle mangler eller fejlløsninger, blev dele af renoveringsprocesserne efterprøvet i fuldskalaforsøg, så risikoen for at miste vigtig tid under broens sporspærring minimeredes. I den forbindelse blev der på et stykke gammel landingsbane på flyvestation Værløse, foretaget 10 meter "renovering". Her deltog vores leverandør af blandemaskiner og pumper, Baumaschinen Beckschulte KG, med støbning af "brodækket". Opgaven gik glimrende, idet der i løbet af 2 timer blev støbt 2 m3 (4 tons) specialmørtel, og kravet om minimal støvudvikling ved blandeproceduren blev opfyldt. Til den endelige opgave valgte entreprenøren en anden lidt billigere løsning - der dog var en del langsommere og langt fra støvfri.

Udførelse

I februar 2007 blev byggepladsen etableret og der blev monteret adgangsveje på broens ydersider. Derved kunne kantbjælkerne renoveres uden forstyrrelse af togtrafikken og længe inden arbejdsbeskrivelserne for brodækket var formuleret færdig. Kantbjælkerne blev hugget rent og pudset op med 950 kg PAGEL Spartelmasse MS05.

I juli måned gik den egentlige renovering af brodækket i gang.

Den foregik i døgndrift i 2 etaper - 4 uger i hver retning - idet henholdsvis det nord- & sydgående spor blev spærret og repareret hver for sig. MB Projekt ApS stod i hele perioden til rådighed døgnet rundt - også i weekender - for udlevering af ekstra materialer samt med vejledning ved pludselige problemstillinger; en service der blev benyttet flere gange af entreprenøren. Bortset fra enkelte nætter med spærring af hele broen, blev arbejdet udført med regelmæssigt forbipasserende tog, omkring 1 meter fra arbejdsstedet.

Køreveje og kuvertfald

Straks efter etablering af sporspærringen, blev skinnerne fjernet og der blev opsat skærm og overdækning. Den gamle belægning blev fjernet ved traditionel fræsning og spuling, som efterlod en ren og bæredygtig undergrund.
Brodækket blev i hvert spor delt op i en 3,5 meter bred bane med ensidigt fald (kørevej) og en 1,1 meter bred bane med mange kuvertfald.

På basis af PAGEL Reparationsmørtel M10 der har op til 2 mm korn, blev der til kørevejene fremstillet et specialprodukt med maksimalt 4 mm kornstørrelse, PAGEL Reparationsmørtel M10/4. Heraf blev der i alt anvendt 285.450 kg, udlagt i en lagtykkelse der varierede mellem 50 og 80 mm. Der opstod end ikke én eneste revne i disse to 320 meter lange flader.
Af hensyn til håndteringen på byggepladsen skete leveringen såvel i bigbags á 750 kg som i almindelige 25 kg sække.
Der blev i alt anvendt 9.175 kg PAGEL Korrosionsbeskyttelse og hæftebro MH02 som vedhæftningslag på de omkring 3.000 m2 brodæk. Kuvertfaldene blev etableret med 14.025 kg PAGEL Reparationsmørtel M10.

Ved kontrol af vedhæftningen mellem opretningslaget og den gamle brobeton var de opnåede værdier væsentligt over de krævede 2 MPa. MB Projekt ApS udlejer udstyr til såvel ankertræk som vedhæftningskontrol.
I overgangen mellem kantbjælke og kørevej blev der anvendt 4.150 kg PAGEL Hurtigmørtel R20 til etablering af hulkel. Produktet er let at forarbejde og opnår styrker inden for 2 timer.

Dilatationsfuger

Broens fugekonstruktioner var de oprindelige 27 år gamle dilatationsfuger fra Maurer SE. Fra rådgiverens side - og for nemheds skyld mens togskinnerne alligevel var væk - var det planlagt at udskifte fugebåndene i forbindelse med den igangværende renovering. MB Projekt ApS blev bestilt til at udskifte fugebåndene, der i den sydlige broende bestod af et enkelt fugeprofil af typen Maurer D80 (1 stk. Båndprofil D80), mens fugen i den nordlige ende var af typen Maurer D240 (3 stk. Båndprofil D80).

Da fugekonstruktionerne er udformet med afslutning under kantbjælkerne, blev der til denne opgave udviklet et specielt montagejern. Derved blev det muligt at montere fugebåndene uden at ødelægge kantbjælkerne. Inspektionen af fugekonstruktionerne viste Maurer's imponerende kvalitet, idet såvel fugeprofiler som fugebånd var fuldt funktionsduelige og kunne have fungeret optimalt i mange år endnu.

Støbeskel

I forlængelse af broens nordlige vederlag udstøbtes et stort betonfundament og en udligningsplade til etablering af et skinneudtræk. Derved kan skinnerne følge broens bevægelser, der optages i dilatationsfugerne. Mellem fundamentet og henholdsvis vederlag og udligningsplade isattes ca. 10 meter gennemgående fugebånd.

Typerne valgtes ud fra støbeskellenes bredde til at være henholdsvis HK 21 Kompressionsprofil og HK 50 Kompressionsprofil, der er af Elastoflex®; en vulkaniseret syntetisk gummi, jf. DIN 7865. De tekniske data fremgår af brochuren GLT Indklemningsfugebånd.
Fugebåndene blev (i regnvejr) monteret med GLT Montageklæber fra Leschuplast-GLT GmbH.

Skinneunderstøtninger

Som støbemateriale til understøbning af skinnebeslagenes 3.200 fodplader blev der brugt en til opgaven specielt fremstillet kunststofmørtel af 8.400 kg MB DUR 502 Brogrunder, med i alt 25.000 kg tilslag. Afhængigt af understøtningernes tykkelse blev der anvendt forskellige kombinationer af tilslag for at sikre komplet understøbning.
Fodpladerne var 300 x 160 mm, og understøbningerne 400 x 160 mm med en tilsigtet højde på 39 mm, svarende til ca. 2,5 liter pr. understøbning. Produktet er nu erstattet af DUR 503.

På grund af ændrede faldforhold/lagtykkelser i forbindelse med udlægningen af reparationsmørtlen varierede understøtningernes reelle tykkelse kraftigt.

En meget væsentlig parameter ved valget af støbemateriale var, at hver understøbning kunne udføres på kun ét minut. Udover denne ekstremt gode flydeevne er styrkeegenskaberne særdeles gode:
Trykstyrken er > 120 MPa og bøjningstrækstyrken er > 30 MPa.

Ankre og armering

Understøtningernes ankre blev faststøbt med 1.320 kg PAGEL Anker- & injektionslim E2F, der er en hurtig variant af PAGEL Anker- & injektionslim E1F, med styrker allerede efter 2 timer.
Til fyldning af huller efter såvel ankertræk som vedhæftningsforsøg blev der anvendt 1.275 kg PAGEL Lyn-Støbemørtel VB10.
Da den første etape tilnærmelsesvis var afsluttet og de elektriske systemer skulle testes, viste der sig et problem. Ankrene fra befæstelsen af skinnebeslagene havde flere steder fået kontakt til armeringen i brodækket, hvorved der opstod kortslutning. Med i alt 6.400 ankre var der brug for en hurtig løsning, så MB Projekt ApS blev kontaktet af rådgiveren for at være behjælpelig med en løsning. Efter identificering af ankrene med kontakt til armeringsnettet, blev problemet løst i løbet af ganske kort tid. Ankrene blev boret op og omstøbt med en epoxymørtel på basis af MB DUR 502 Brogrunder, efter samme princip som ved understøbningen af skinneunderstøtningerne.

Sammenfatning

Til forefaldende opgaver i løbet af projektet har MB Projekt ApS blandt andet leveret andre epoxyprodukter og specialmørtler end de nævnte, deriblandt PAGEL Reparationsmørtel MS20.

Fakta om Strandmøllebroen:
Betegnelse: Bro 13156,
Km 17,702
Indviet: 1980
Renoveret: 2007
Længde: 320 meter
Bredde, dæk: 9,12 meter
Bredde, bro: 10,42 meter
MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma